ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na postupak prikupljanja i obrade osobnih podataka te vrste osobnih podataka.

Triton grupa d.o.o. brine o zaštiti osobnih podataka te će kontinuirano provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18) te Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

1. Prikupljanje osobnih podataka

Tijekom pružanja naših usluga možemo prikupljati podatke o korisnicima, uključujući i osobne podatke. Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a mogu uključivati ime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, podatke za prijavu (broj računa, lozinku), osobni identifikacijski broj, IP adresu

Prikupljamo samo osobne podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza i prikupljeni u sklopu naših poslovnih aktivnosti, kaslijedi

  • za izvršenje ugovornih obveza – kad je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili poduzimanje radnji temeljem zahtjeva korisnika prije sklapanja ugovora
  • za potrebe ispunjenja legitimnih interesa – kada je obrada nužna i izvan ugovornih odnosa (primjerice vođenje sudskih postupaka
  • nužnog poštivanja zakonskih obve
  • pružanja odgovora na upite i zahtjeve korisnika uslug
  • upravljanje prijavama kandidata u svrhu zapošljavanj
  • obrade podataka u posebne svrhe koje se temelje na isključivoj privoli za obradu osobnih podataka u određenu svrhu.

2. Obrada osobnih podataka

Svrha i načini obrade osobnih podataka ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo podatke.

U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, odnosno podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno pri čemu je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni, a podaci su primjereni i ograničeni na ono što je nužno za tu svrhu. Podaci se obrađuju na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka.

Osobne podatke kojima dođemo u posjed tijekom svog rada nećemo davati na korištenje trećim osobama te ih nećemo koristiti odnosno obrađivati bez izričite privole, za bilo koju drugu svrhu osim izvršenja ugovornih obveza.


3. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, odnosno ugovorne ili zakonske obveze ili ispunjenja legitimnog interesa, osim u slučaju kad se osobni podaci obrađuju temeljem privole. U tom slučaju obrada podataka može se vršiti do povlačenja privole, a privolu je moguće povući u svakom trenutku temeljem zahtjeva upućenog na adresu e-pošte gdpr@triton-grupa.hr. Kad osobni podaci više ne budu potrebni za ispunjenje svrhe u koju se vrši obrada, isti će biti uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.


4. Sigurnost osobnih podataka

Provodimo niz sigurnosnih mjera kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava i jamčili sigurnost.

Svi podaci o korisnicima pohranjeni u informacijskom sustavu čuvaju se na sigurnim poslužiteljima i dostupni su samo ovlaštenim osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje poslova povezanih s pružanjem usluga za pojedinog korisnika te partnerima temeljem ugovora o poslovnoj suradnji (izvršitelji obrade).

Svi zaposlenici Triton grupa d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obvezujemo se čuvati osobne podatke korisnika i osigurati njihovu nedostupnost trećim osobama bez prethodne izričite privole osim:

  • pružateljima usluga u funkciji izvršitelja obrade za usluge koji su povezane s izvršavanjem ugovora u kojem je ispitanik stranka
  • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
  • u slučaju zahtjeva od strane sudova ili državnog odvjetništva
  • u slučaju zakonske obveze dostave podataka.

5. Upotreba web tehnologija

Mogu se prikupljati podaci kao što je adresa internetskog protokola (IP), a odnosi se na broj koji se automatski dodjeljuje određenom računalu ili uređaju prilikom povezivanja na internet. Radi se o jedinstvenoj adresi koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga na TCP/IP mreži. IP adresa omogućuje web poslužiteljima lociranje i identifikaciju uređaja.


6. Pristup osobnim podacima i njihova točnost

Prilikom obrade podataka vodimo se načelima sukladno kojima podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni te obrađivani na način kojim se osigurava cjelovitost i povjerljivost.

Korisnik ima pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima koji se odnose na njega, odnosno pravo na informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podaci otkrivaju kao i razdoblju pohrane.

Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci koji se kod nas nalaze netočni ili nepotpuni, ima pravo zahtjevati ispravak ili dopunu podataka. Kad je svrha obrade ispunjena korisnik ima pravo zatražiti brisanje osobnih podataka, kao i povući privolu za obradu podataka.

Korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru.

Na temelju svoje posebne situacije korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)


7. Kako nam se obratiti

Ako imate pitanja povezanih s ovom Izjavom o privatnosti, pošaljite nam poruku e-pošte na adresu gdpr@triton-grupa.hr